مروری بر تاریخ تحول موسیقی از باستان

نگاهی به پرورش و پرواربندی دام

مروری بر پروژه سمند بهينه

نگاهی به نحوه پرورش ماهی و مراحل رشد آن

نگاهیبه روانشناسي اجتماعي

بررسي انگيزه و نقش آن در تكوين جرم

نگاهی به روابط عمومی الکترونیک(Epublic Relations)

نگاهی به انحرافات در ارتباطات اجتماعی و بررسي علل‌ و ريشه دوستی های خیابانی بین دختر و پسر ا

بررسی روانشناسی صنعتیو کار و بررسی روابط انسانی و ارزیابی و آموزش در صنعت

نگاهی به زمین شناسی مهندسی و مفاهیم کلی آن

نگاهی به ورزش زنان و فواید ورزش برای زنان

نگاهی به زمین شناسی پزشکی و نقش شناخت زمین شناسی در سلامت

بررسی قوانین زیست محیطی و حقوقی رودخانه بالخلی چای

بررسی روانشناسی ورزش و روند تکاملی آن

نگاهی به داروهاي نيروزا و دوپينگ و تاریخچه و علل منع و قوانین آن

خاطره يك آموزگار در مورد دقت در روحيات، ويژگي ها و توانمندي هاي دانش آموزان در آغاز سال تحصيل

نگاهی به روانشناسی ورزشی و اثرات ضد افسردگی ورزش و مروری بر بحث انگیزه در ورزش

نگاهی به روان‌شناسی کیفری

نگاهی به آموزش الکترونیکی و تاریخچه و مزایا و انواع آن

نگاهی به صنعت جهانگردی ایران و ظرفیتها و ضعف های آن

بررسی شیمی آلی و انواع ترکیبات کربن و خواص آنها

بررسی شیشه گری و تاریخچه و ابزار و عملیات آن

بررسی شیوه تدوین پایان نامه دوره کارشناسی و كارشناسي ارشد

نگاهی به شیطان و شیطان پرستی و انواع آن

بررسی شیرآلات و انواع آنها

نگاهی به شیطاان و شبهه ها و پاسخ آنها و مروری بر کار شیطان و ایات و روایات مربوطه

بررسی شیمی سبز و مزایا آن و نگاهی به شیمیدان سبز

شناخت ملاک ها ي موجود و مطلوب انتخاب سردبيران گروه هاي دخلي خبري ايرنا و اعمال و تاثیر اعمال

شناخت و بررسي انواع شيشه هاي اپتيكي

شناخت ضوابط طراحی شهرک صنعتی و بررسی صنایع و طبقه بندی آنها